จังหวัดบุรีรัมย์
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ติดต่อสอบถาม)