การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ครั้งที่ 2
ลิขสิทธิ์ระบบ ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ติดต่อสอบถาม)